HTH Clinic - z nami zrobisz pierwsze kroki do pełnej sprawności

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowychistratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tomir Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FizjoTomir Tomir Nowak z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Indiri Gandhi 35 Lokal U9.
II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony DanychW sprawie ochrony swoich danych osobowych Pani/ Pan może skontaktować się na adres kontakt.hthclinic@gmail.com , lub telefon 660166458: lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzaniaBędziemy przetwarzać Pani/ Pana dane: w celu: profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO), w celach: archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach: analitycznych (np. doboru świadczeń do potrzeb naszych Klientów, analizy finansowej działalności itp., będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu: zapewnienia bezpieczeństwa Klientów lub ochrony mienia, dane Klientów są przetwarzane poprzez monitoring (rejestrację obrazu), (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Dz.U.2018.1000 t.j. ze zm.).
IV. Okres przechowywania danychOkres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
V. Odbiorcy danych Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przenoszenia danych wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Informacja o dobrowolności podania danyche danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.
VIII. Zautomatyzowa ne podejmowanie decyzjiujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/ Pana dane nie będą profilowane.